regulamin
REGULAMIN KONKURSU
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Instal Auto Gaz odział Poznań, ul. Czarnkowska 26, NIP: 6652182355.
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Instal Auto Gaz odział Poznań, ul. Czarnkowska 26, NIP: 6652182355.
3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 10.06.2019r i kończy się w dniu 31.10.2019r o godz.23.59.
4. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa(dalej zwana „Komisją”) składająca się z osób wskazany przez Organizatora.
5. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu społecznościowego Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu serwisu społecznościowego Facebook.
6. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu.
7. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe podawane przez uczestnika Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Facebook Inc. Informacje jak i dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.
§2
Uczestnicy Konkursu
1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które zamieszkują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyły 18 lat (dalej: „Uczestnicy”).
2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi spełnić następujące warunki:
a. Posiadać swoje konto w serwisie społecznościowym Facebook.
b. Zaakceptować treść niniejszego Regulaminu;
c. Wykonać zadania konkursowe zgodnie z zasadami określonym w § 3 Regulaminu
d. Zakupić w trakcie trwania konkursu instalację gazową w Instal Auto Gaz
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, współpracujący z Organizatorem na podstawie umów innych niż umowa o pracę oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób (tj. małżonkowie lub konkubenci, dzieci, rodzice i rodzeństwo).
§3
Zasady i przebieg konkursu
1. Udział w konkursie wiąże się z zakupem w trakcie trwania konkursu instalacji gazowej wraz z montażem w Instal Auto Gaz oraz posiadanie dokumentu potwierdzającego taki fakt. Dodatkowo wystarczy lubić stronę fanpage "Instal Auto Gaz Poznań", oraz posty oznaczone konkursowo. Wypełnić formularz konkursowy dostępny w Naszych punktach w którym wpiszemy hasło promocyjne firmy: Instal Auto Gaz. Osoby, która będą autorem najciekawszych/najbardziej kreatywnych haseł promocyjnych zostaną zwycięzcami według klasyfikacji miejsc wygranych . Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej na wykorzystanie postu na następujących zasadach:
a. Pola eksploatacji: fanpage w portalu społecznościowym Facebook,
b. Okres: 5 lat;
c. Terytorium: bez ograniczeń.

2. Nagrody pobytu w apartamentach (miejsca 1-3) są do wykorzystania do 15 czerwca 2018 roku w innym wypadku nagroda przepada ze względu na możliwości pobytowe i umowę z pośrednikami. Transport do wyznaczonych miejsc nie jest objęty konkursem/nagrodą.
§4
Nagrody i zwycięzcy
1. Nagrodami w konkursie są:
Miejsce nr 1-5  kupon na 1500zł na montaż instalacji LPG
Miejsce nr 6-26: Darmowy przegląd gazu w Instal Autogaz oddział Poznań, Oddział Leszno
2. Zwycięzcami będą osoby, które polubią post konkursowy i stworzą najciekawsze komentarze odpowiadające na pytania stawiane w postach konkursowy, będzie aktywna na Facebooku, stworzą hasło promocyjne firmy Instal Auto Gaz w specjalnym formularzu, który będzie do wypełnienia w Naszych punktach;.
3. Zwycięzca zobowiązuje się do krótkiej relacji zdjęciowej z nagrodą do celów marketingowych.
 
§5
Dane osobowe
1. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników Konkursu wyłącznie doraźnie, w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego jego przeprowadzenia, w szczególności w celu poinformowania o wygranej oraz wydania nagrody. Dane te są przechowywane przez Organizatora tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte, chyba że Organizator ma prawo przetwarzać dane uczestnika Konkursu także na innej podstawie. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu wyłącznie podmiotom, które współpracują z nim przy jej urządzeniu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej prawidłowego przeprowadzenia. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania. Uczestnicy podają dane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
§7
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu jest dostępny na fanpage’u ”Instal Auto Gaz Poznań”, na portalu społecznościowym Facebook przez cały czas trwania Konkursu. Regulamin jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników oraz Organizatora jest określony w Regulaminie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu podczas trwania konkursu;
© Copyright 2019 INSTAL AUTO GAZ
Pozycjonowanie i projektowanie stron internetowych ACTIVATE.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do
gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj. zamknij

MENU